Pożyczka Płynnościowa POIR

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  •  25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  •  jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy

Równocześnie maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.

- Okres spłaty: do 72 miesięcy.

- Karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy.

- W pierwszych dwóch latach spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy.

- Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.

- Brak innych opłat i prowizji.

- Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, które wykażą, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.

- Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19 . Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  •  inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.